هیپوتروفی و هیپرپلاسی

  علایمی که مربوط به هیپوتروفی (پر رشدی) و هیپرپلاسی (پر تکثیری) و نقص اعضای گیاه می شود شامل: ریشه گرزی یا ریشه دوکی  —————— Clubroot گال یا غده ——————————–