نمونه کار 3

واردات انواع تراکتور از کمپانی های نیو هولند، ژاندیر، کلاس و چاپرهای کمپانی کلاس