هیپوتروفی و هیپرپلاسی

 

علایمی که مربوط به هیپوتروفی (پر رشدی) و هیپرپلاسی (پر تکثیری) و نقص اعضای گیاه می شود شامل:

ریشه گرزی یا ریشه دوکی  —————— Clubroot

گال یا غده ——————————– Galls

زگیل یا وارت —————————– Wart

جاروی جادوگر ————————— Witches Brooms

پیچیدگی برگ —————————- Leaf Curls

پژمرگی یا بوته میری ——————— Wilt

زنگ ———————————– Rust

سفیدک ——————————— Mildew