علایم نکروز یا بافت مردگی و کوتولگی

 

معروف ترین علایم نکروز یا بافت مردگی و کوتولگی شامل:

لکه برگی ———————– Leaf Sports

سوختگی ها ——————————— Blights

خوره یا شانکر ——————————- Canker

سر خشکیدگی ——————————– Dieback

پوسیدگی ریشه ——————————- Root Rot

مرگ گیاهجه ——————————– Damping Off

پوسیدگی پایه ساقه —————————- Basal Stem Rot

پوسیدگی خشک و پوسیدگی های نرم ———— Soft Rot and Dry Rot

انتراکنوز ———————————– Anthracnose

اسکاب ————————————- Scab

زوال ————————————– Decline